Sponsoring, giften en legaten

Naast haar eigen activiteiten is de Stichting voor haar steun aan het behoud van de Franciscuskerk voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsoring en giften. Financiële steun, in welke vorm dan ook, is zeer welkom.

Donatie

U kunt storten op rekening NL60 RABO 03523 46 140 t.n.v. Stichting Reddingsplan Franciscuskerk in Oudewater.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor uw belastingaangifte. Omdat de Stichting een culturele instelling is, verhoogt de Belastingdienst de aftrek nog met 25%!

Giften

Belastingtechnisch is het voordelig om de Stichting met een periodieke gift te steunen. Als u een toezegging voor vijf jaar doet, zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting, zonder onder- of bovengrens. Hiervoor is een onderlinge overeenkomst voldoende. Een gang naar de notaris is niet meer noodzakelijk. De Stichting adviseert u hier graag in.

Testament

U kunt de Stichting natuurlijk ook opnemen in uw testament.

Restauratie RK Kerk Franciscus van Assisië Oudewater
De Oudewaterse glazen

Fase 3

Het moment is daar om fase 3 van de restauratie uit te gaan voeren. 

Wat gaat er plaatsvinden?

Het zogenaamde Transept & Viering oftewel de dwarsbeuk van het kerkgebouw wordt gerestaureerd. De werkzaamheden vinden zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde plaats.

Wanneer vindt de restauratie plaats?

Op 8 april wordt het startsein gegeven en wordt begonnen met schoonmaak werkzaamheden, met name aan de binnenzijde. Daartoe zal een 10 meter hoog steigerwerk worden opgebouwd dat met doek wordt afgeschermd tot een afgesloten bouwplaats. Naar verwachting zal fase 3 in zijn geheel een periode van 26 weken vergen.

Hoeveel kost de restauratie fase 3?

De begroting sluit op € 1,2 miljoen. Vanuit het fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht is een subsidie toegekend van € 500.000,-. Door Stichting Reddingsplan Franciscuskerk is een bijdrage toegezegd van € 450.000,- deels op te brengen uit activiteiten in de komende jaren.

Er resteert nog een tekort van € 250.000,-.  Om dit gat te dichten is tijdens de Kerstmarkt van 2018 het startsein gegeven voor de actie ‘De Oudewaterse Glazen’.

Via diverse activiteiten zullen de inwoners van Oudewater e.o., het bedrijfsleven en andere instanties gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de restauratie.

Actie ‘De Oudewaterse Glazen’ De gebrandschilderde kerkramen

  • Ramen

    Glas in lood, waar nodig opnieuw verloden.

  • Voorzetglas

    In de spanning en glas in lood museaal opstellen aan de binnenzijde.

  • Kalksteen

    Nieuwe onderdelen van de ramen, traceringen en (kant) montants herstellen.

Naar de actie

Zie hier een voorbeeld van voor de restauratie en na de restauratie

Houd uw muis op het rondje in het midden van de foto en houd uw linkermuis knop ingedrukt en beweeg naar links en rechts voor het effect.

Activiteiten en Financiële verantwoording

Het RSIN nummer (fiscaalnummer ANBI) van de Stichting is 804125661. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41185411.
Doelstelling: fondsen te verwerven ten behoeve van de instandhouding van de Franciscuskerk te Oudewater.

Beleidsplan:

het organiseren van activiteiten om de doelstelling te verwezenlijken.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2018 zijn twee Grote Rommelmarkten en twee Kleine Markten gehouden. De Grote op 13 en 14 april en 7 en 8 september en de Kleine op 17 februari en 9 juni. Daarnaast werd elke zaterdagmorgen verkocht vanuit de Opslag aan de Hoenkoopse Buurtweg. De Kerstmarkt vond plaats op 14 en 15 december in de zoals altijd sfeervolle kerk. In de periode tussen Sinterklaas en de Kerstmarkt werden kerstbomen verkocht. De oliebollenactie (huis-aan-huis) werd gehouden van 7 t/m 14 december met bezorging op 31 december. Totaal werden er zo’n veertienduizend oliebollen en appelflappen verkocht. Op 31 december werd verkocht vanuit het Chalet van de Stichting op de Markt.

Door de commissie Groot Onderhoud van de Locatie Oudewater van Parochie Pax Christi wordt een volgende restauratiefase voorbereid. Deze omvat een volgend deel van de gewelven en de muren aan de binnen- en buitenzijde van de kerk. In de loop van het jaar kreeg dit steeds meer vorm en werd duidelijk dat de restauratie in de eerste helft van 2019 zal beginnen. N.B.: Inmiddels is bekend dat op 8 april het startsein van de restauratie gegeven zal worden.

Tijdens de Kerstmarkt was de aftrap van de actie De Oudewaterse Glazen. Particulieren en bedrijven kunnen hierbij delen van twee te restaureren glas-in-lood ramen sponsoren. De actie kende een prima start.

Financiële verantwoording 2018
Rommelmarkten / verkoop Hoenkoop       € 23.626
Kerstmarkt       € 21.231
Oliebollenactie       €   7.299
Giften       €   6.910
Rente       €      313
Totaal       € 59.379
Diverse kosten -/-  €      618 (o.a. bank- en kantoorkosten)
Transportkosten -/-  €   2.650 (totale kosten transportbus)
Totaal -/-  €   3.268