Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Over de Stichting / financiële verantwoording

Gegevens t.b.v. ANBI

  • Het RSIN nummer (fiscaalnummer ANBI) van de Stichting is 804125661. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41185411.
  • Doelstelling: fondsen te verwerven ten behoeve van de instandhouding van de Franciscuskerk te Oudewater.
  • Beleidsplan: het organiseren van activiteiten om de doelstelling te verwezenlijken.
  • Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • In 2017 zijn de statuten van de Stichting in overleg met de notaris en de Locatieraad grondig herzien. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 zijn twee Grote Rommelmarkten en twee Kleine Markten gehouden. De Grote op 7 en 8 april en 8 en 9 september en de Kleine op 11 februari en 10 juni. Daarnaast werd elke zaterdagmorgen verkocht vanuit de Opslag aan de Hoenkoopse Buurtweg. De Kerstmarkt vond plaats op 15 en 16 december in de zoals altijd sfeervolle kerk. In de periode tussen Sinterklaas en de Kerstmarkt werden kerstbomen verkocht. De oliebollenactie (huis-aan-huis) werd gehouden van 8 t/m 16 december met bezorging op 30 december. Totaal werden er zo'n veertienduizend oliebollen en appelflappen verkocht. Op 30 december werd verkocht vanuit het Chalet van de Stichting op de Markt.

  • Financiële verantwoording 2017
Rommelmarkten / verkoop Hoenkoop     € 24.591      
Kerstmarkt                                          € 15.563    
Oliebollenactie                                     € 6.819
Giften                                                 €  3.716
Rente                                                 €  1.048

         Totaal                                                 € 51.737

Diverse kosten                                -/- € 1.253 (o.a. bank- en kantoorkosten)
Transportkosten                              -/- € 2.206 (totaal kosten transportbus)

         Totaal                                           -/- € 3.459

Door de commissie Groot Onderhoud van de Locatie Oudewater van Parochie Pax Christi wordt een volgende restauratiefase voorbereid. Deze omvat een volgend deel van de gewelven en de muren aan de binnenzijde van de kerk. Door de eind januari door de provincie Utrecht uit het fonds 'Erfgoedparels' toegekende subsidie van € 500.000 zal dit herstel nog verder uitgebreid kunnen worden. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.